Show simple item record

dc.contributor.author Szabó, Tünde
dc.contributor.author Susánszky, Éva
dc.contributor.author Lukács, J. Ágnes
dc.contributor.author Danis, Ildikó
dc.contributor.author Dávid, Beáta
dc.date.accessioned 2024-01-16T14:07:01Z
dc.date.available 2024-01-16T14:07:01Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier 85161962344
dc.identifier.citation journalVolume=24;journalIssueNumber=1;journalTitle=MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA;pagerange=24-42;journalAbbreviatedTitle=MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA;
dc.identifier.uri http://repo.lib.semmelweis.hu//handle/123456789/9713
dc.identifier.uri doi:https://doi.org/10.1556/0406.2023.00005
dc.description.abstract Elméleti háttér: A Multigroup Ethnic Identity Measure (MEIM) kérdőív az etnikai identitással kapcsolatos kutatások egyik leggyakrabban alkalmazott módszere. Cél: A tanulmányban bemutatjuk a MEIM 12 tételes változatának magyar fordítását (Etnikai Csoportok Identitása Kérdőív, MEIM-H), valamint a kérdőív validálása során szerzett eredményeket, összefüggéseket és néhány pszichometriai jellemzőt. Módszerek: Az elemzéshez használt adatfelvételt 2019-ben 574 fős, nem-reprezentatív hazai mintán a Kutatópont Kft. végezte. A megkérdezettek magukat roma nemzetiségűnek valló személyek, akik a három legnépesebb magyarországi roma/cigány csoporthoz tartoznak (romungro: 209, oláh: 194, beás: 171 fő). A kérdőívcsomagban a MEIM-H mellett a Reziliencia Skála (CD-RISC), a WHO Jól-lét Index (WBI), valamint az életminőség leírására és a minta demográfiai összetételére vonatkozó kérdések is szerepeltek. Eredmények: A MEIM-H faktorelemzése néhány módszertani kiegészítéssel igazolta ( χ 2 (48) = 203,748; RMSEA = 0,076; NFI = 0,952; TLI = 0,948; CFI = 0,962) a kérdőív eredeti kétdimenziós szerkezetét. MEIM-H kérdőív belső konzisztenciája egydimenziós mérőeszközként kezelve kifogástalan volt (Cronbach- α = 0,92). Hasonlóan magas megbízhatósági adatokat mutat a két alskála, az Identitáskeresés (Cronbach- α = 0,93), és az Identitás megerősítés (Cronbach- α = 0,80) is. A MEIM-H egydimenziós értéke mérsékelt erősséggel, pozitívan korrelált a CD-RISC-pontszámaival ( r s = 0,49; p < 0,001), de nem jelzett sem a WBI, sem az egészségi állapot itemeivel említésre méltó kapcsolatot. Ugyanakkor néhány szociodemográfiai tényező (iskolai végzettség, etnikai hovatartozás, lakóhely típusa és etnikai összetétele stb.) kategóriái között szignifikáns ( p < 0,05) különbségeket találtunk a skálapontszámokban. Következtetések: Az eredmények alapján a MEIM kérdőív magyar változata (MEIM-H) érvényes és megbízható mérőeszköznek bizonyult a magyarországi romák körében.
dc.format.extent 24-42
dc.title Az Etnikai Csoportok Identitása Kérdőív (MEIM-H) validálása és pszichometriai jellemzői magyarországi roma mintán
dc.type Journal Article
dc.date.updated 2024-01-10T09:46:16Z
dc.language.rfc3066 hu
dc.rights.holder NULL
dc.identifier.mtmt 33902411
dc.contributor.department SE/EKK/Mentálhigiéné Intézet
dc.contributor.department SE/AOK/I/Magatartástudományi Intézet
dc.contributor.department SE/ETK2007/Társadalomtudományi Tanszék
dc.contributor.institution Semmelweis Egyetem


Files in this item

This file is available only from Semmelweis network

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account